Związek Kynologiczny oddział w Gorzowie Wlkp.

Nowości:

Data dodania: 2015-03-02 19:41:23

Sprostowanie

Informujemy, iż w poprzednich informacjach dotyczących Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego podana została błędna data. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 22 marca 2015r. (niedziela) o godzinie 10:00 w lokalu Miś przy ul. Łokietka w Gorzowie Wlkp.

Data została już zmieniona na wszystkich dotychczas opublikowanych komunikatach. Za powstałą pomyłkę najmocniej przepraszamy.

 Data dodania: 2015-03-02 19:05:49

Komunikaty Zarządu Oddziału

Komunikat nr 1

(powtórzenie komunikatu z dnia 02.02.2015)

Zarząd oddziału ZKWP w Gorzowie Wlkp. informuje wszystkich swoich członków, iż Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków oddziału odbędzie się w dniu 22 marca 2015r. (niedziela) o godzinie 10:00 w lokalu Miś przy ul. Łokietka w Gorzowie Wlkp.

 Planowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia członków Oddziału:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2. Powołanie Przewodniczącego obrad, Prezydium i Protokolantów

3. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad

4. Powołanie Komisji Wnioskowej, Mandatowej i Skrutacyjnej

5. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia

6. Sprawozdanie z działalności za 2014 r.:

a) Zarządu Oddziału

b) Oddziałowej Komisji Hodowlanej

c) Oddziałowej Komisji Szkolenia

d) Sprawozdanie finansowe

e) Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego

f) Oddziałowej Komisji Rewizyjnej

7. Dyskusja nad sprawozdaniami

8. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2014

9. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok 2015

12. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.

13. Wolne Wnioski

14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

W walnym zgromadzeniu członków oddziału mogą uczestniczyć członkowie Związku, 
po opłaceniu składki członkowskiej za rok bieżący (STATUT § 14 ust.2).

Protokół z obrad poprzedniego Zgromadzenia będzie do wglądu w biurze Oddziału 14 dni przed Zgromadzeniem.

Komunikat nr 2

Zarząd oddziału powołując się na uchwałę Zarządu Głównego z dnia 18.02.2015r. informuje swoich członków, iż uchylono obowiązkowe badania profilu DNA jako dodatkowy wymóg uzyskania uprawnień hodowlanych od dnia 18.02.2015 do odwołania.

Profilowanie DNA może być wykonywane przez właścicieli psów i suk dobrowolnie i zastosowanie w takim przypadku mają stosowne zapisy Regulaminu Hodowli Psów Rasowych wraz z załącznikami nr 14 i 14a ww. Regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie ZKWP w dziale Regulaminy.

Poniżej przytaczamy najważniejsze informacje dotyczące zasad obowiązujących podczas pobierania próbek.

Opłaty za badanie:

1. Opłatę za badania w kwocie 129,15 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć złotych 15/100) właściciel psa uiszcza bezpośrednio na konto laboratorium: 
Instytut Zootechniki PIB - 32-083 Balice, ul. Krakowska 1
Nr rachunku bankowego: 52 2030 0045 1110 0000 0283 5740
W dniu pobrania materiału dowód wpłaty za badania należy mieć ze sobą.
W przeciwnym wypadku materiał nie zostanie pobrany. 

2. Opłata za kwalifikację hodowlaną wynosi 15 zł (słownie: piętnaście złotych 00/100) – płatna w Oddziale lub na rachunek bankowy Oddziału.

Procedura pobierania materiału genetycznego:

1. Po ustaleniu terminu z kierownikiem sekcji, właściciel psa/suki, mających uzyskać uprawnienia hodowlane, przyjeżdża ze zwierzęciem i dowodem wpłaty za badania (wpłata na konto laboratorium jak niżej) do swojego macierzystego Oddziału ZKwP. Kserokopia dowodu wpłaty zostaje w dokumentacji Oddziału. Kierownik sekcji informuje o warunkach pobrania materiału do badań.

2. Komisja, w skład, której wchodzi kierownik sekcji oraz członek Zarządu Oddziału lub Oddziałowej Komisji Hodowlanej, w obecności właściciela psa/suki dokonuje identyfikacji zwierzęcia (sprawdzenie tatuażu lub/i chipu z dokumentacją).

3. Komisja pobiera komórki nabłonkowe z pyska zidentyfikowanego zwierzęcia (2 próbki) zgodnie z instrukcją laboratorium.

4. Komisja wypełnia druk „Potwierdzenie pobrania materiału do badań” w 3 egzemplarzach, po jednym dla: właściciel psa, Oddziału i laboratorium dokonującego badań.

5. Opisane danymi psa próbki materiału wraz z drukiem „Potwierdzenie pobrania materiału do badań” i kserokopią rodowodu wysyłane są niezwłocznie, najpóźniej w terminie 3 dni, do laboratorium.

6. Po otrzymaniu wyników badań z laboratorium oraz spełnieniu pozostałych wymogów hodowlanych kierownik sekcji lub inna osoba uprawniona dokonuje wpisu dorodowodu „pies reproduktor” lub „suka hodowlana”.

7. W rubryce „Badania” na odwrocie rodowodu dokonuje się wpisu „Profil DNA”, do dokumentacji Oddziałowej załączona jest kopia certyfikatów badań, oryginał przekazywany jest właścicielowi psa.

Informacje szczególne dla członków oddziału w Gorzowie Wlkp.

Terminy pobierania materiału genetycznego

Celem zapewnienia sprawnego przebiegu procesu pobierania próbek Zarząd oddziału ustalił, iż pobrania materiału genetycznego odbywały się będą w godzinach od 17 do 18 w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca (z pewnymi wyjątkami), czyli w następujących dniach:

Luty: 9, 23

Marzec: 9, 23

Kwiecień: 13, 27

Maj: 11, 25

Czerwiec: 8, 22

Lipiec: 13 (przerwa wakacyjna)

Sierpień: 24 (przerwa wakacyjna)

Wrzesień: 28 (organizacja wystawy)

Październik: 12, 26

Listopad: 9, 23

Grudzień: 14 (przerwa świąteczna)

Dokonywanie wpisów uprawnień hodowlanych

Zgodnie z obowiązującymi dotychczas zasadami wpis do rodowodu i karty sztywnej uprawnień hodowlanych dokonywany jest przez kierowników poszczególnych sekcji w dniu ich urzędowania po przedstawieniu kompletu dokumentów. W związku z wprowadzeniem badania profilu DNA na zasadzie dobrowolności dla nowo dokonywanych wpisów, dodatkowym dokumentem, który może zostać dołączony do dokonania wpisu jest wynik dostarczony do biura oddziału z laboratorium wykonującego profilowanie. Dyżury poszczególnych kierowników sekcji nie ulegają zmianie i dostępne są stale na naszej stronie internetowej w zakładce INFORMACJE.

Dodatkowe zalecenia

Pobranie materiału genetycznego celem ustalenia profilu DNA dla psa/suki, któremu planujemy w przyszłości wyrobić uprawnienia hodowlane może się odbyć w dowolnym wieku psa/suki. Wskazane jest wręcz by dokonywać je z odpowiednim wyprzedzeniem, tak by w momencie spełnienia pozostałych warunków dopuszczających psa/sukę do hodowli badanie było już wykonane.

Odpowiednio wczesne wykonanie takiego badania pozwoli na uniknięcie sytuacji przystępowania do wpisu uprawnień hodowlanych w terminie nagłym. Jednocześnie przypadki krycia psem bez spełnionych wymogów, uznawane za krycia tzw. przypadkowe wymagały będą wykonania badania nie tylko u obojga rodziców szczeniąt, ale także u wszystkich urodzonych z takiego krycia szczeniąt co narazi hodowców na dodatkowe koszty.

Celem zapewnienia czystości pobieranych próbek zaleca się by pies/suka poddawane pobraniu materiału genetycznego w planowanym dniu jego pobrania w okresie około 6 godzin przed terminem nie były karmione. Zanieczyszczenie próbki może nastąpić także w drodze do oddziału u psa cierpiącego na chorobę lokomocyjną, u którego dojdzie do wymiotów.

 

Witamy na stronach gorzowskiego oddziału Związku Kynologicznego. Zapraszamy wszystkich kynologów, wystawców, internautów oraz Gorzowian do zapoznania się z naszą działalnością. Związek Kynologiczny, oddział w Gorzowie Wlkp. oferuje na swoich stronach wszystkim członkom oddziału możliwość poinformowania całej społeczności internetowej o efektach prac hodowlanych, miotach oraz osiągnięciach wystawowych. Zapraszamy do współtworzenia tej strony – szczegóły w dziale kontakt.Dla członków oddziału gorzowskiego:

zapisz się do newslettera

...jako pierwszy dowiesz się o ważnych komunikatach i wydarzeniach naszego oddziału
Związek | Regulaminy | Oddziały | Wystawy | Szczenięta | Championy | Reproduktory | Kontakt
Stronę odwiedziło: 71431 gości, dzisiaj: (2015-03-04) 13 , wczoraj: (2015-03-03) 87.
admin